Category - Nijs

Nijs

Foor alle seisoenen ’n Tomkeboeky

Fier nije útgaven in de sery Tomkeboekys sorge d’r foor dat d’r foor elk seisoen ’n mooi ferhaaltsy op rym is foor te lezen. Geartsje Douma skriift de ferhalen...

Nijs

In Memoriam: Timen Dijkstra

Ons beraikte ’t droevige bericht dat Timen Dijkstra op 5 maai op 90-jarige leeftyd sturven is. Timen waar ’n markant en geliefd persoan. De geboren Bilkert het...

Nijs

Bildts Aigene en ’t coronafirus

Deur ’t coronafirus is de bibletheek in St.-Anne dicht en ok (de ôfdeling History fan) Bildts Aigene is dan dus ôfwezig. Jim kinne ôns al beraike op (06...

Nijs

Kyk ok ’s op Digibildts

Binne jim wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jim dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. Klik...

Nijs

Hein Jaap Hilarides wint Bildts diktee

En op ’e nij hewwe wij ’n ândere winner! Na Femke Keizer, Geke Postma en Andries Hogenhuis waar op dînsdeg 25 febrewary l.l. Hein Jaap Hilarides de beste. Hij...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden