Category - Nijs

Nijs

Bildts Aigene komt met unyk fotoboek

Dut jaar is ’t presys twintig jaar leden dat d’r foor ’t lest ’n fotoboek útkommen is. ’t Worde soa starigan ok wel weer ’s tiid, dochten wij, om met ’n nije...

Nijs

Flachys te koop bij Bildts Aigene

Lessen kwam ’n bestuurslid fan Bildts Aigene bij de kassa’s fan ’n súppermet ’n man teugen die’t in ’n skoetmobyl sat. Hij had ’n Frys flachy an syn...

Nijs

Foorsitter Coos van Kooten nimt ôfskaid

Na ’n perioade fan seuven jaar het Coos van Kooten dînsdeg 20 oktober l.l. ôfskaid nommen as bestuurslid fan Stichting Bildts Aigene werfan de leste fier as...

Nijs

Bildts Aigene deelt mondkappys út

Fijf bestuursleden fan Bildts Aigene deelde dînsdegoverdâg mondkappys út in ’t sintrum fan St.-Anne. Dut in ’t kader fan de Taalkampanje fan gemeente...

Nijs

De Taalkampanje dendert deur

De taalkampanje in gemeente Waddenhoek is nou drie weken onderweegs. En wij mâge wel sêge dat ‘t ’n súkses is. D’r wort feul andacht geven an deuze kampanje en...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden