STEUN ONS

At jou ôns werk ‘n wêrm hart toedrage, kinne jou begûnstiger worre foor € 15,00 in ‘t jaar. Der souwen wij wakker wiis met weze.

Hierfoor krije jim 4x ‘n (digitale) nijsbrief om soa op ‘e hoogte te bliven fan ôns werk en aktiviteiten. Ok organisere wij foor jim 1x in ‘t jaar ‘n begûnstigersaven. Hierfoor sette wij ‘n leuk programma op. Feerder komme jou der ândere begûnstigers, bestuursleden en frijwilligers fan Bildts Aigene teugen.

Foor ‘t anmelden as begûnstiger, kinne jou ‘t formulier infulle. Jou krije dan fan ‘e pinningmeester bericht.

Formulier begunstiger worre (PDF)

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden