BILDTSE -KULTUURPRIIS

 

De Bildtse Kultuurpriis is bestimd foor die persoan of die groep, die ’t ’n besondere bijdrage levert an de kultuur, in de rúmste sin fan ’t woord, op ​’t Bildt. De organisasy is in hannen fan Bildts Aigene. ‘t Bestuur sorgt foor ‘n divers samenstelde sjury. De sjury beoordeelt ’t werk fan persoanen/groepen, die’t foor de priis in anmerking komme kinne.

De priis wort jaarliks in de​simber útraikt​.​

Anmelde?
Fan septimber ôf kinne anmeldings foor deuze priis d​aa​n worre fia ‘t kontaktformulier op deuze websait.

 

Kriteria
De kriteria die’t bij de beoordeling hanteerd worre, binne:

  • d’r mot ’n relasy weze tussen ’t werk en de ​streek ‘t Bildt;
  • ’t werk mâg soawel fan kortlopende as langdurige aard weze;
  • ’t mâg soawel beroepsmatig as niet-beroepsmatig werk weze.​

’t Gaat derbij soawel om de inset fan betrokkene(n) as de inhoud fan ’t werk sels. In baide gefallen mot ’t d’r om gaan dat de Bildtse kultuur dermet beforderd wort.

Feerder maakt ’t foor de sjury gyn ferskil at ’n persoan of ’n instelling der al as niet beroepsmatig of permanint met an ‘e gang is. Ant eandsybeslút kykt de sjury nag spesjaal na de aard fan ’t werk dat maakt of daan wort foor de Bildtse kultuur. De aard kin soawel fernijend, ferfrissend as stimulerend weze.

Priis
De hoogte fan de priis is € 500,- en wort in prinsipe een keer in ’t jaar útraikt.

Meer informasy of noemenasy?
Namen fan kandidaten die ’t, neffens jou, foor de priis in anmerking komme, kinne jou as noemenasy an ôns deurgeve. Dat kin skriflik fia de e-post: info@bildtsaigene.nl of ‘n berichy na  Stichting Bildts Aigene, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St.-Anne.

Foor meer informasy kinne jou belle: 06 45657383.

Reaksys út foorgaande jaren worre metnommen bij de ôfweging.​