BILDTGIS – BILLAND

Billând 100 - 1505 n. Kr.

Fan begin 2013 ôf is Sytse Keizer doende met ondersoek na de ontstaansgeskidenis fan ’t Bildt over de perioade fan fòòr 1505, ’t jaar doe’t de seumerdyk, nou bekind as de Ouwe-Dyk, ophoogd worde. In deuze tiid (fral fan 800-1200 n. Kr.) is ’t lând hier út see ontstaan, opbild. Derom noemt Sytse Keizer dut ok Billând.

Sytse brúkt foor syn stúddys kaarten die’t ontwikkeld binne deur Peter Vos. Dut binne soanoemde paleo-geografise kaartkonstruksys op ’n bepaald pailmomint, die’t meer sien late deur de kombinasy fan aardkundige en argeologise gegevens en de kinnis fan ’t landskap in ôns tiid. De ôfsettings fan befoorbeeld geulen, wadden en kwelderwâlen worre ôflaid fan geologise, booiemkundige en geomorfologise kaartgegevens en waarnimmmings.

Werkwize

Foor de ontstaansgeskidenis fan Billând binne de folgende pailjaren fan deuze kaartrekonstruksys belangryk:

  • 100 n. Kr
  • 800 n. Kr.
  • 1100 n. Kr.
  • 1400 n. Kr.
  • 1500 n. Kr.

Gebrúksanwizing

Jim kinne lagen apart ‘anfinke’ links derfan in ’t fierkantsy of metnander kombinere.  Soa kinne jim anknopingspunten fine en analize doen met de kaart d’r ônder fan Google Maps (spitiggenog nag niet met Bildtse plaknamen). Hierfoor sil ‘n aparte topografise Bildtstalige laag maakt wore.

Jim kinne nou ’t eerste belangrike part fan BILDTGIS brúkke. De kaartrekonstruksys fan 100 en 800 n. Kr.

BILDTGIS sil de kommende tiid regelmatig bijwerkt wurde.

Feul plezier d’r met!

Klik eerst op ‘t Fierkantsy linksboven foor ‘t bedienen fan de ferskillende lagen. Rechtsboven kinnen jim ok nag ‘t beeld fergroate, naast ‘t ikoantsy foor ‘t “delen”.

 

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden