BILDTGIS – KARTOGRAFY

Dut is 't projekt 'Bildt-kartografy\' (1505 ant nou) as part fan 't BILDTGIS, ontwikkeld deur streekhistorikus Billand, Sytse Keizer. Ok met help fan fral Douwe Zwart en Joop Woudstra. Jim sien hier nag maar 'n klain begin. D'r binne nag feul witte flekken op de kaart en in de database. Maar toch wil ik jim dut nou al anbiede, ter lering en fermaak. Jim kinne mij fansels helpe met jim bijdragen met tips, inhoudlike saken ensf.

Jim sien hier o.a. as onderdeel de kavels fan 't Nij Bildt, met dank fral an Douwe Zwart.

Jim kinne de lagen aktivere, bekike, deur 't anfinken fan 't fierkantsy links foor de laag. Ok kinne jim lagen kombinere, bf. 'Plaatsen te plak' en de 'Kavels Bildtrekeningen 1527'. Jim sien dan de plaatsen per kavel (fia de kleuren).

Dink d’r om: eventuele publikasys per laag binne te finen fia ’t klikken op 't 'boeky' bij St.-Anne en eventuele kikys deur te klikken op de rooie ballontsys

Feul plezier.

Met dank an "BILDTTAAL"

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden