Hewwe jim al Bildts stimd foor de Frise Top-100? (4)

Wie kin niet de mooie fersys fan de Bildtse Revue, die’t in 1990 opfoerd worde? De fersys fan deuze revue “De Amerikaan op ’t Bildt” binne nag altyd bekind. Dînk maar an: “Froubuurstermôln”, “De Slikwerker”, “Gyn Wyn”, “Krelis Annes”, ensoa.
Op alle 16 nummers kinne jim stimme foor de Frise Top-100.

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden