Category - Nijs

Nijs

Maak gyn gebrúk fan mijnwoordenboek.nl

D’r is de leste tiid wat opskudding ontstaan over mijnwoordenboek.nl. Der staat namelik ok ’n woordelist fan ’t Bildts op. En dat is nou krekt ’t probleem...

Nijs

Digibildts feul goedkoper worren

Binne jou wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jou dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. En ok...

Nijs

Bildts Aigene en de fotowedstriid

Lessen stuurden wij ’n bericht út dat wij ’n fotowedstriid útskrive. D’r binne al flink wat reaksys op kommen en der binne wij fansels wiis met. Met dut stikky...

Nijs

Bildts Aigene skriift fotowedstriid út

De meeste Bildtse kaarten die’t ônder ândere bij Bildts Aigene te koop binne om te fersturen lope al jaren as ’n train. Je kinne ’t soa gek niet bedinke of...

Nijs

Foor alle seisoenen ’n Tomkeboeky

Fier nije útgaven in de sery Tomkeboekys sorge d’r foor dat d’r foor elk seisoen ’n mooi ferhaaltsy op rym is foor te lezen. Geartsje Douma skriift de ferhalen...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden