Kollum kursisten (3): Nienke Stap

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Nienke Stap. Sjarme… De lêste twee lessen fan ’e kursus Bildts hew ik misse motten. Spitig, want ik fon ’t ’n leuke en leerseme kursus. Een keer waar ik syk en ’e lêste keer…

Lees meer

Kollum kursisten (2): Kees Wijngaarden

Fan  de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Kees Wijngaarden.. Pake Kees ’t Folgende ferhaal gaat al jaren deur de femily en wort feul ferteld op ferjaregen. ’t Het ’m ôfspeuld op ’t Swart Krús, ’n boereplaats an ’e Ouwe-Dyk. Der weunden…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Klaus

’t Ferstorven fan ’n jeugdheld doet herinnerings opburrelen as skúm in ’n follopend bad. En je weromdinken an jesels in froeger tiden. Henny, Jan, Arno… Ik hoef de achternamen niet eens te noemen. ’n Groat part fan Nederland is de ôflopene twee weken deur ’t ferstorven fan ’n jeugd-idoal werom in de tiid doken. Op…

Lees meer

Kollum kursisten: Sita Bergsma

Fan ’n stikminnig kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Wij beginne met de kollum fan Sita Bergsma. Jasbússen In myn winterjas sitte twee rúmme bússen, der’t feul in past. At ik se lege mot komme je fan alles teugen, krekt as: hússleutel, fytssleutel, búsdoeken,…

Lees meer