De beste wînsen fan Bildts Aigene

Alle frijwilligers fan Bildts Aigene wînse jim ’n noflike jaarwisseling en ’n gelukkig, gesond en Bildtstalig 2021 toe. Ok ankem jaar kinne jim fansels bij ôns terecht met ouwe foto’s en historys goed. En wille jim wat fertaald hewwe naar ’t Bildts of mot d’r wat nakeken worre, dan kinne jim dut altiten naar info@bildtsaigene.nl…

Lees meer

Fan kaarthimelen ant priisútraiking

An de oproep fóór 1 septimber l.l. besondere kiky’s fan ôns mooie Bildtse landskap te maken is massaal gefolg geven. D’r is drok fotografeerd en d’r binne heel wat foto’s opstuurd. Bedankt dat jim gehoor geven hewwe an ôns oproep. ’t Skiften fan de foto’s fiel niet met. Feul mooie kikys binne hier de revú…

Lees meer

Kantoor dicht, maar digitaal is Bildts Aigene open

Ok ’t kantoor fan Bildts Aigene is fansels dicht nou’t wij weer in ’n lockdown (ni, ’n echt Bildts woord hewwe wij d’r nag niet foor) sitte. En op woensdeg is d’r ok gyneen fan de ôfdeling History, want alles is dicht. Dut is ant 19 jannewary 2021. Maar jim kinne altiten met ôns in…

Lees meer

Wij doen de gedichte-aven even wat âns…

(De gedichteaven fan fleden jaar. Foto: Jelke de Jager) Dut jaar gyn gedichte-aven in de bibletheek soa’t de foordragers fan de gedichten en besoekers al jaren wonnen binne. Wij sille ’t deur de korona op ’n ândere menier doen motte en dat doen wij dan ok. Temînsen, dat perbere wij, maar dan binne wij al…

Lees meer