Hein Jaap Hilarides wint Bildts diktee

En op ’e nij hewwe wij ’n ândere winner! Na Femke Keizer, Geke Postma en Andries Hogenhuis waar op dînsdeg 25 febrewary l.l. Hein Jaap Hilarides de beste. Hij had seuven fouten maakt en dat waar ’n hele goeie prestasy. ’n Goeie prestasy omdat elkeneen d’r wel over eens waar dat deuze edisy de meest…

Lees meer

Bildts diktee op dînsdeg 25 febrewary 2020

’t Jaarlikse Bildts diktee is op dînsdeg 25 febrewary 2020 in ‘Het Graauwe Paard’ op Ouwe-Syl. Elkeneen is fansels fan harte welkom om met te doen. Opgeve fan te foren is niet norig. Jim kinne gewoan delkomme. En jim hoeve niet benaud te wezen dat at jim meskien ’n prot fouten maakt hewwe, dut bij…

Lees meer

Begûnstigersaven Bildts Aigene op 4 maart 2020

Later as jim de lêste jaren fan ôns wonnen binne, houwe wij ôns jaarlikse begûnstigersavend. Deuze avend is op woensdeg 4 maart e.k. in MFC Ons Huis in St.-Anne en begint om 19.30 uur. Wat is ’t programma? Foorsitter Coos van Kooten sil fansels weromkike op 2019 en fertelt wat wij allegaar doen sille in…

Lees meer

Bildts diktee op dînsdeg 25 febrewary 2020

’t Bildts diktee is ’n begryp worren. Der binne wij wakker wiis met. Ok is d’r altiten ’n prot deelname en der binne wy nag wizer met. Jim begripe dat wy weer och soa’n nocht hewwe om ’t diktee te organiseren, de fierde keer achternander. Dut sil op dînsdeg 25 febrewary 2020 heve. Dut jaar…

Lees meer

Filmoverdâg op 14 febrewary 2020

As kines sâgen wy froeger út naar ’n filmoverdâg. Dan gongen wy op ’n woensdeg naar ‘Ons Huis’ en kregen wy ’n film te sien. En wat goed is, mot ok blive, want… de filmoverdâg bestaat nag hyltyd! Allenig binne de kines fan doe, groater en ouwer worren, maar se kinne nag hyltyd na ’n…

Lees meer

Feul Bildts op ’e jaarlikse gedichteavend

D’r worde weer omraak foordroegen op ’e gedichteavend ôflopen donderdegavend 30 jannewary in ’e bibletheek fan St.-Anne. En allegaar deen se ’t op hur aigen menier en soa hoort ’t ok. D’r waren fansels ferskillende soorten gedichten, úteenlopende onderwerpen en gaan soa maar deur. Eerst waren d’r twintig deelnimmers, maar deur sykte most d’r een…

Lees meer