Bildts Aigene

Over Bildts Aigene

Taal en kultuur is wat ôns bynt. Taal en kultuur, dat binne wy sels. Die rykdom fan aigen taal en kultuur is niet in waarde út te drukken. 't Hoeden en noeden en aktyf sichtber maken fan de Bildtse taal en kultuur, dát is 't doel fan 'Bildts Aigene'.  Dat doene wy fansels foor alle Bilkerts, jong en ouwer, wer't se ok weune. En ok foor idereen die't kinnis make wil met dat 'Bildts Aigene'.
Lees meer over 't Bildts Aigene en 't Belaidsplan 2016.

Aktueel

Stuur ‘s ’n Bildts kaartsy! Kin dat? Seker, kin dat!

Plaatst: fr 1 desimber 2017
Stuur ‘s ’n Bildts kaartsy! Kin dat? Seker, kin dat!
 
Stichting Bildts Aigene (BA) set ‘m in foor de Bildtse streektaal en de kultuur en history fan ‘t Bildt. ‘t BA is ‘t anspreekpunt foor alles wat met 't Bildt te krijen het.
 
Bildtstalige kaarten
Een fan de dingen die’t ‘t Bildts Aigene doet, is befoorbeeld 't útbringen fan feul ferskillende Bildtstalige ansichtkaarten. At ‘t nou om kaarten gaat foor jareg, beterskap, rou, trouwe, een och soa bedanke ergens foor of soamaar, ‘t Bildts Aigene het orizinele Bildtse kaarten.
 
Korsttydkaarten
Ok foor de Korsttydskaarten en Nijjaarskaarten kinne jim bij ôns te lânde. De kaarten kosse € 1,50 ’t stik en at je d’r fijf toegelyk kope, dan betale jim € 6,00.
 
De kaarten binne te koop bij:
• ’t Bildts Aigene in de bibleheek in St.-Anne.
• ‘t Winkeltsy op Ouwe Syl.
• Bêd en Brochje in St.-Jabik.
• Kapsalon Kreas in St.-Anne.
• De Beuckelaer in St.-Anne.
 
Kerstmarkt
Op ‘e Kerstmarkt fan 15 desimber a.k. in sporthal De Bildtse Slag hewwe wij nije Korsttydkaarten die’t jou as setsy fan tien kope kinne voor € 7,50.
 
Ok boeken te koop
Ok binne dan in ôns dissy de boeken Worre Weze Weest (over dichter Arjen Dijkstra), Babbelegúchys (kyndergedichten) en ‘t mezykboek Amerikaan op 't Bildt te koop.
 
Meer informasy: Hetty de Wit, koördinator fan Bildts Aigene, 06-12915471.

Boek ‘Babbelegúchys’, fol met Bildtse kyndergedichten, komt út

Plaatst: woe 15 november 2017

Gedichten binne d’r in ferskillende maten, maar hest altiten foor folwassenen bedoeld. Ok in ’t Bildts is dat ’t gefal. Wer blive de Bildtse kyndergedichten!? Pats, asjeblyft. Jaseker, jim, en fooral de kines, worre op jim/hur winken bediend.
 
Bauky Luinstra het namelik soa’n fyftig Bildtse kyndergedichten skreven. En ’t mooie is, dat deuze  gedichten foor ferskillende leeftydskategorieën bedoeld binne.
Dus foor pak ‘m beet,  groep 2, maar ok foor groep 8. Dat is mooi en unyk toegelyk.

Dernaast staan d’r op elke blâdsy hele mooie illustrasys, spesjaal bij de gedichys tekend deur Hanna Teerenstra, bekind onder de naam Hatsaflatsa.
De formgeving fan dut prachtige boeky is fersorgd deur Martha Boonstra.
 
Dut besondere boek, ’t lêste boek dat deur Stichting Ons Bildt útgeven worre sil, het de grappige naam ‘Babbelegúchys’ metkregen en ferdient ’t fansels om goed presinteerd te worren.

Dat gebeurt op frijdegoverdâg 24 novimber a.s. om 15.45 uur in de bibletheek fan St.-Anne. De inloop is fan 15.30 uur ôf.

Fansels is elkeneen, haiten, mimmen, pakes, beppen, kines en andere belangstellenden, fan harte welkom om deuze presintasy bij te weunen.


De nije jaregkalinder te koop op ’t Bildt Leeft!

Plaatst: sa 4 november 2017

D’r is ’n nije jaregkalinder út! Fan ‘e week is-y fan ‘e persen rôlt en nou saterdeg 4 novimber al te koop in ‘e sporthal de ’Bildtse Slag’ in St.-Anne tidens ‘’t Bildt Leeft’ bij ’t dissy fan Bildts Aigene.

De prachtige landskapfoto’s fan ’t Bildt binne maakt deur Brenda van der Zee en de korte gedichys die’t d’r bij elke maand staan, binne fan Leendert Ferwerda, Bauky Luinstra en Geke Postma.

’t Is echt de moeite werig om soa’n kalinder te kopen.


Boek fan de maand: ‘Worre Weze Weest’

Plaatst: woe 1 november 2017

’t Boek fan de maand is ’t boek dat sundeg 29 oktober l.l. útbrocht is: ’Worre Weze Weest’. ’t Boek gaat over ’t leven fan de Bildtse dichter Arjen Dijkstra en fansels staan ok al syn gedichten in ’t boek.

’t Boek is foor € 25,00 te koop bij de bibliotheek en Primera in St.-Anne en fansels ok bij alle faste ferkooppunten op ’t Bildt.


Ankommende sundeg boekpresintasy ‘Worre Weze Weest’

Plaatst: do 26 oktober 2017

Nou mînsen, ’t is hest soafeer: de boekpresintasy fan ’t boek ‘Worre Weze Weest’. Ankommende sundeg 29 oktober a.k. wort in ‘Ons Huis’ in St.-Anne ’t eerste eksimplaar offisjeel overhandigd fan ’t boek over de Bildtse dichter Arjen Dijkstra. Naast al syn gedichten staat in ’t boek ok syn levensferhaal.

In ’t foor hewwe soa’n hondert belanstellenden inskreven om dut boek te kopen. At goents dut nag niet deen hewwe, dan kin dat nag foor ankommende sundeg, want dan kost ’t boek in plak fan € 25,00 maar € 20,00. Stuur dan ’n berichy naar info@bildtsaigene.nl. Op ‘e dâg sels is ’t boek fansels ok te koop.

Wij noadige hierbij elkeneen út om de boekpresintasy bij te weunen.

Aktiviteit: boekpresintasy ‘Worre Weze Weest’ over dichter Arjen Dijkstra.
Wanneer: sundeg 29 oktober a.k.
Anfang: 16.00 uur.
Lokasy: dorpssintrum Ons Huis.
Intree: fergeefs.


Vijfdelige schrijfworkshop

Plaatst: dî 24 oktober 2017

Schrijven over de eigenheid van het dorp en de streek?
Schrijven over de eigenheid van het dorp en de streek waar u bent opgegroeid of pas later bent neergestreken? Met de verhalen en herinneringen van bewoners brengen we dorp en streek van vroeger en nu inbeelden tot leven. Lijkt het je iets, meld je dan aan bij de bibliotheek

Data: 26 oktober 2017, van 13:30 tot 16:30 | Bibliotheek Sint Annaparochie: do 26 okt/ 2/ 9/ 16 en 23 nov
 
Kosten: € 50,- voor leden en € 62,50 voor niet-leden


DVD Bildtse revú is hest út

Plaatst: dî 17 oktober 2017

De DVD fan de presintasy fan ’t mezykboek fan de Bildtse revú ’n Amerikaan op ’t Bildts is nije week klaar.

Jim kinne deuze DVD kope foor €  7,50. Alfast bestelle kin ok deur ’n e-post te sturen naar info@bildtsaigene.nl of angeve in de bibliotheek. Ok kinne je der deuze DVD liene.


Spreekuur koördinator Hetty de Wit fan Bildts Aigene

Plaatst: fr 13 oktober 2017

Hetty de Wit, de nije koördinator fan Bildts Aigene, is begonnen. Sterker nag: se is al drok doende.

Elke woensdegoverdâg fan 14.00 - 16.00 uur het Hetty spreekuur in de bilbliotheek fan St.-Anne foor elkeneen die’t meer over ’t Bildts Aigene en de aktiviteiten wat betreft taal, kultuur en history wete wille. Ok is Hetty tillefoanys te beraiken: 06 45657383.

Jim binne fansels fan harte welkom om even del te kommen.


Boek fan de maand: mezykboek ’n Amerikaan op ’t Bildt

Plaatst: woe 4 oktober 2017
’t Boek fan de maand oktober is ’t mezykboek fan de Bildtse revú ’n Amerikaan op ’t Bildt. ’t Mezykboek kost € 10,00 en foor begûnstigers is dat € 7,50. En ’t boek is te koop bij de bekinde ferkoopadressen. Fansels kinne jim ok even ’n e-post sture na info@bildtsaigene.nl. Dan komt ’t ok klaar.

Boekpresintasy ‘Worre Weze Weest’ op sundeg 29 oktober 2017

Plaatst: woe 4 oktober 2017
Dichter Arjen H. Dijkstra: levensferhaal en gedichten

At d’r foor ’t eerst ’n Bildts boek útkomt over ’t leven fan ’n Bildtse dichter, dan mot ’t wel ’n heel besondere dichter weze. Nou, dat is ok soa, want Arjen H. Dijkstra (1931-2016) het ’n prot gedichten in ’t Bildts skreven en feul Bilkerts krije der ‘n goed sin fan, maar an ‘e ândere kant kinne gedichten fan Dijkstra mînsen tot groate troast weze in moeilike tiden.

In 2016 is d’r ’n werkgroep insteld met as doel ’n boek over Dijkstra út te bringen. Naast syn levensferhaal komme in ‘t boek ok alle gedichten te staan die’t hij ooit skreven het.

En ’n jaar later is ’t soa feer: ’t boek is klaar en het de titel ‘Worre Weze Weest’ metkregen.

Fansels hoort der ‘n boekpresintasy bij. Dut sil plakfine in dorpssintrum ‘Ons Huis’ op sundeg 29 oktober a.k. en begint om 16.00 uur. En soa’t ’t hoort op ‘n presintasy sil ’t eerste eksemplaar anboaden worre.

Elkeneen is fansels fan harte welkom om hierbij anwezig te wezen. Dus set ’t alfast in jim aginda at jim fan doel binne om d’r hine te gaan.

’t Boek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 25,00 bij de bekinde ferkoopplakken (bibliotheek, Geke Postma op Kade 17 en Primera). In ‘e groate saal staan die sundeg dissys der’t jim ’t boek kope kinne.

Maar at jim nag foor die sundeg bestelle, dan kost ’t boek in plak fan € 25,00 maar € 20,00. Stuur dan ’n berichy na info@bildtsaigene.nl.

Bildts Aigene

Mooi stik in de Bildtse Post fan 27 septimber over de Amerikaan!

Plaatst: woe 27 septimber 2017

pdf: stikky bildtse post 27 sept amerikaan pdf.pdf

Presintasy mezykboek Bildtse revú worde prachtige overdâg

Plaatst: ma 25 septimber 2017

De presintasy fan ’t mezykboek fan de Bildtse revú ’n Amerikaan op ’t Bildt op sundeg 24 septimber l.l. waar meer as slaagd. De saal sat fol en elkeneen genoat fan de bekinde Bildtse fersys die’t songen worden deur de sangers en sangeressen fan doe.

Hierbij de link foor de foto’s:
https://wetransfer.com/downloads/8eaf92d54166af850f7bc085f299d12920170924184129/363ceabef228b9d8296d1057e4acf4f620170924184129/c9931c

En nag meer foto's:
https://wetransfer.com/downloads/79844f48906e51c082e1014ac00dd27320170925122733/c214bed56a1652b1e64c72b782ae386220170925122733/40fe7b


 


Wij soeke nag ’n stikminnig kursisten

Plaatst: ma 25 septimber 2017

‘t Bildt en ’t Bildts lait nag meer op ’n fergroatglâs nou’t ôns gemeente tegaar met nag ’n stikminnig naar een gemeente gaat. At wy achterom sien dan is dat niet ’n makikle sin, maar gyn noed: sokke sinnen krije jim echt niet at jim Bildtse les folge.

Want der gaan wy ’t met jim over hewwen: Bildtse kursussen. Ok dut jaar worre de Bildtse lessen organiseerd. Soa’t ’n prot fan jim wel wete is d’r ‘n kursus foor Bildtstaligen en ’n kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen. En foor baidegaar binne d’r nag te min kursisten. Wij souwen d’r graag kursisten bij hewwe wille, want âns kin ’t niet deurgaan. Dat sou fansels och soa spitig weze.

En wete jim wel dat bij de getuugskriftútraiking elkeneen altyd och soa enthoesjast is over de kursus? Woorden die’t dan altyd fâle binne in ‘e regel feul lere, gesellighyd en ‘n prot lache. Dus wat hout jim nag teugen?

Bildts foor niet-Bildtstaligen
Opgave bij Anna Leijstra, 06-33611388 of info@bildtsaigene.nl
Opgeve kin deuze week nag.
Cursusgeld: € 35,00
De eerste les is op woensdag 4 oktober 2017.

Bildts foor wel Bildtstaligen
Opgave bij Kees Zijlstra 0518-421796, Janny Bouma-van Dijk 0518-491318 of info@bildtsaigene.nl
Opgeve kin deuze week nag.
Kursusgeld: € 35,00
De eerste les is op maandeg 2 oktober 2017.

Wij begroete jim graag as kursist in dorpssintrum ‘Ons Huis’ in St.-Anne.


Bildtse-Kultuurpriis 2017

Plaatst: ma 25 septimber 2017

De Bildtse-Kultuurpriis is bestimd foor die persoan of die groep, die ‘t ’n besondere bijdrage levert an de kultuur – in de rúmste sin fan ’t woord- op ’t Bildt. De priis wort útraikt op saterdeg 4 novimber bij 't ôfskaid fan de gemeente 't Bildt.

De deur de gemeente benoemde sjury foor de Bildtse-Kultuurpriis, bestaand út fijf persoanen, beoordeelt ’t werk fan persoanen/groepen, die’t foor de priis in anmerking komme kinne.

De “kriteria”, die’t bij de beoordeling hanteerd worre, binne:
• d’r mot ’n relasy weze tussen ’t werk en de gemeente ’t Bildt;
• ’t werk mâg soawel fan kortlopende as langdurige aard weze;
•  ’t mâg soawel beroepsmatig- as niet-beroepsmatig werk weze;
• ’t werk soawel skeppend as oorspronklik weze.

De kriteria, die ’t de sjury hanteert, komme d’r op del dat ’n persoan (of ’n groep mînsen) ’n Bildtse-Kultuurpriis krijt foor ’t werk dat hij of sij doet of maakt binnen de Bildtse kultuur.
’t Gaat derbij soawel om de inset fan betrokkene(n) as de inhoud fan ’t werk sels. In baide gefallen mot ’t d’r om gaan dat de Bildtse kultuur dermet beforderd wort.

Feerder maakt ’t foor de sjury gyn ferskil at ’n persoan of ’n instelling der al dan niet beroepsmatig of permanint met an ‘e gang is. Eandsybeslút kykt de sjury nag spesjaal na de aard fan ’t werk dat maakt of daan wort foor de Bildtse kultuur. De aard kin soawel fernijend, ferfrissend as stimulerend weze.

De hoogte fan de priis is € 500,- en wort in prînsipe een keer in ’t jaar útraikt at d’r in geskikte kandidaat is.

Kandidaten die’t foor de priis in anmerking komme kinne en wille, fersoeke wij jou hierbij ôns as

nominasy

toe te sturen. ’t Spreekt foor himsels dat jou ok jousels of jou aigen ferening foordrage mâge foor de priis.


Jou skriftlike reaksy foor de nominasy bij foorkeur fia de mail indiene: info@bildtsaigene.nl, maar ok skriftlik kin:  Stichting Bildts Aigene, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA.St.-Anne.

Foor meer infermasy kinne jou belle 06 30986920.
Jou kinne in sture ant 11 oktober e.k. Nominasys die't na 11 oktober binnenkomme, worre niet meer beoordeeld.
Kregen reaksys út foorgaande jaren worre metnommen bij de ôfweging.


Op 26 septimber 2017 start kampanje Minority SafePack Initiative

Plaatst: fr 22 septimber 2017


Minderheden meitsje Europa riker!

Yn de Europeeske Uny binne der sa’n 50 miljoen minsken dy’t ta in minderheid hearre. Om harren te beskermjen en te stypjen is it Minority SafePack Initiative ta stân kaam. It Minority SafePack is in boargerinisjatyf nei de EU ta, útgeande fan de taalminderheidsorganisaasje FUEN (Federal Union of European Nationalities) en 7 Europeeske politisy.

It motto fan de EU is “in varietate concordia”- yn ferskaat ferbûn. It inisjatyf wol de EU oantrúnje om dit motto nei te stribjen, en har ferantwurding te nimmen foar har minderheden oer. Dat kin ôftwongen wurde mei in Europeesk boargerinisjatyf. It inisjatyf moat sa folle mooglik ûndertekeners hawwe om jildich wêze te kinnen. It hat op syn minst ien miljoen hantekens nedich. Yn Nederlân leit de drompel op 19.500.
De kampanje begjint op tiisdei 26 septimber, sawol yn Brussel as yn Ljouwert. Yn Brussel sil it folsleine kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân it inisjatyf om 12.00 oere ûndertekenje yn ‘Het Huis der Nederlandse Provinciën’. Yn Ljouwert begjint op datselde stuit in grutte manifestaasje as start foar it sammeljen fan safolle mooglik hantekeningen fan boargers.

Op dizze 26ste septimber, de Europeeske Taledei, organisearret it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) yn gearwurking mei de FUEN, de Ried fan de Fryske Beweging en it Mercator Kennissintrum, in bysûnder begjin fan de kampanje om it Minority SafePack-inisjatyf yn Nederlân hinne. Op 26 septimber is it ek Fryske Twitterdei en International Social Media Day for Small Languages. Leafst 16 Europeeske regio’s mei in lytse taal dogge hjir oan mei. Dy sosjale media sil de ûntjouwings om it Minority Safepack Initiative op ’e foet folgje. Twitterje yn jo eigen minderheidstaal, of folgje #EDL2017.

It evenemint wurdt holden by Tresoar yn Ljouwert op 26 septimber fan 12.00 oant 13.30 oere, mei tal fan sprekkers en in muzikaal optreden fan de Biltske sjonger Hein Jaap Hilarides. By Tresoar is gelegenheid om it inisjatyf te tekenjen. (https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/)

Wêr:    Gysbert Japicxseal, Tresoar, Ljouwert
Wannear:   26/9/2017, 12.00 – 13.30 (ynrin fan 11.45 oere ôf)
Tagong fergees
Mear ynformaasje:   www.minority-safepack.eu 
Sjoch foar it programma op:  www.eblt.nl


Hetty de Wit de nieuwe coördinator van Stichting Bildts Aigene

Plaatst: fr 22 septimber 2017

Stichting Bildts Aigene heeft in de persoon van Hetty de Wit een nieuwe coördinator. Officieel begint Hetty haar functie op 26 september a.s. als het bestuur van de Stichting vergadert, maar zij is zondag 24 september a.s. ook al aanwezig bij de presentatie van het muziekboek van “’n Amerikaan op ’t Bildt”. Daar kan iedereen kennis met haar maken. Ze stelt zich hieronder alvast voor.

Voorstellen
Mijn naam is Hetty de Wit en sinds kort inwoonster van St-Anna. Vanaf een kleine twee jaar geleden kom ik regelmatig in St.-Anna in verband met de liefde. En nu ben ik vanuit de Achterhoek op Het Bildt komen wonen. Met mijn Noordhollandse roots is het niet moeilijk om hier te wennen. Ik ben ondernemer en werk als projectmanager, organisator van evenementen en marketing-/communicatiespecialist vanuit mijn eigen bedrijf Zodoende! Communicatie & Projecten. Bij voorkeur voor bedrijven en voor stichtingen/verenigingen die (lokaal) maatschappelijk iets willen betekenen.
Daarnaast ben ik vrijwilliger voor de communicatie bij De Bildtse Aardappelweken/Potatoes Go Wild.

Ervaring
Met het dagelijkse bestuur heb ik een sollicitatiegesprek gevoerd. We vonden elkaar in het doel van de stichting, mijn ervaring met het managen/coördineren en op de kaart zetten van stichtingen en de toegevoegde waarde voor mij om alles te leren over de taal en cultuur van Het Bildt en deze te kunnen promoten samen met het bestuur en de vrijwilligers. Zoals ik al aangaf bestaat mijn ervaring onder andere uit het op de kaart zetten en managen van stichtingen op het gebied van lokale goede doelen. In de Achterhoek en in de Betuwe heb ik organisaties gecoördineerd die zich bezighielden met het helpen van verenigingen en stichtingen. Het lokale bedrijfsleven werd uitgedaagd menskracht, materialen en middelen (geen geld dus) beschikbaar te stellen voor (sport-)verenigingen en stichtingen. Daarnaast heb ik in Lochem veel voor culturele instellingen gewerkt zoals Stichting Welzijn Lochem (jongeren, mantelzorgers, ouderen, participatie).
Mijn loopbaan ben ik al heel wat jaren geleden gestart in het bedrijfsleven als organisator van grote evenementen en marketing-/communicatiespecialist. Sinds zeven jaar werk ik vanuit mijn eigen onderneming voor diverse stichtingen op cultureel gebied, maar ook voor bedrijven. Voor alles wat te maken heeft met organiseren, structureren en communiceren wend ik mijn ervaring graag aan.

Invulling
De eerste aandachtspunten liggen op verschillende gebieden. Zo gaan we een soort spreekuur voor inwoners op Het Bildt starten dat waarschijnlijk op de woensdag in de bibliotheek in St.-Anna gehouden wordt. Verder gaan we een netwerkinventarisatie doen en een communicatieplan opstellen. Natuurlijk staan ook de contacten met de gemeente en met andere Bildtse organisaties hoog op de lijst. Ik verwacht, samen met het bestuur en de vrijwilligers, een goede rol te kunnen vervullen om Bildts Aigene verder op de kaart te zetten en een belangrijke bijdrage te leveren aan de taal en cultuur op Het Bildt.

Uitdaging
Natuurlijk wil ik mijn ervaring van elders in het land graag inzetten voor Het Bildt en met de activiteiten van Bildts Aigene de taal en cultuur van Het Bildt promoten en levend houden. Mijn persoonlijke uitdaging ligt erin om de historie van Het Bildt goed te leren kennen en natuurlijk de taal te leren spreken. Verstaan doe ik het in ieder geval al! En na de cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen zal het spreken en schrijven hopelijk ook lukken.

Tot slot
Ik ben erg enthousiast over St.-Anna en Het Bildt en verheug me op het werken met Bilkerts en voor ’t Bildt. Kom gerust eens langs voor een Bildts praatsy op het spreekuur in de bieb in St.-Anna.


Presintasy mezykboek Bildtse Revú op 24 septimber a.k.

Plaatst: fr 15 septimber 2017

Een fan de groatste kultuurmominten ooit op ’t Bildt is fansels de revú “’n Amerikaan op ’t Bildt” in 1990 weest. Deuze revú het op heel feul Bilkerts ’n groate indruk maakt.

Niet allenig op ‘e Bilkerts die’t nag altyd op ’t Bildt weune, maar ok foor feul Bilkerts om ferens. Sij kwammen apart foor de revú werom na hur geboortegrônd.

Soa starigan binne wij 27 jaar feerder in de tiid en nag hyltyd leeft de revú bij ’n prot Bilkerts. De revú waar eerst allenig op bândsy en fideobând te krijen, maar ok de Bildtse revú gong met de tiid met, want niet feul later kwammen de CD en de DVD.

Maar 'n echt boek met bladmezyk fan de fersys waar d’r nag niet. Maar der komt nou ferândering in, want ‘t mezykboek fan de fersys fan de Bildtse revú, soa’t de revú in de folksmônd noemd wort, siet deuze maand ’t levenslicht. Je kinne dan met ’e bladmezyk foor je op ‘e lessenaar sels de fersys speule op je favoryte instrumint. Andries Bosma het dut mezykboek ’n jaar as wat leden in gang set.

Fansels wort der even bij stilstaan in de form fan ’n offisjele presintasy. Dat sil gebeure op sundeg 24 septimber a.k. fan 16.00 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. En hoe siet deuze presintasy d’r út? Fansels is d’r andacht foor Rein Ferwerda, Karl Veen, Andries Bosma en Geke Postma die’t dut allegaar foornander maakt hewwe.

Maar… d’r sille ok ’n stikminnig fersys  speuld en songen worre. En hest alle sangers en sangeressen fan doe sille hur metwerking ferliene! Dut onder muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda en Karl Veen, de samenstellers fan dut boek. Tjerk Bosje praat de boel annander tussen de fersys hine en singt fansels sels ok met.

Blikstynders, der wille je bij weze, nimme wij an. Komt dat even goed út: jim binne namelik fan harte útnoadigd foor sundegoverdâg.24 septimber 2017. D’r is gyn intree en de koffy en thee is fergeefs…

’t Noateboek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 10,00 en begûnstigers betale € 7,50.

Ant sundeg!


Bildtse Kursussen

Plaatst: do 7 septimber 2017

pdf: bildtse kursussen adfertînsy bp sept 2017.pdf

Boek fan de maand: mezykboek Bildtse revú

Plaatst: sa 2 septimber 2017

’t Is hest soafeer: 't mezykboek "Amerikaan op 't Bildt" wort presinteerd.Dut gebeurt op sundeg 24 septimber a.k. om 16.00 uur in “Ons Huis.”

Na 27 jaar sil de revú weer even foor 't foetlicht komme! Hest alle sangers en sangeressen fan doe binne presint en sille 'n stikminnig fersys singe onder muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda, Karl Veen (de samenstellers fan dut "noateboek") en Annemijn van Dijk.

D’r is gyn intree, twee bakkys koffy/thee binne fergeefs en ‘t boek kost € 10,00 en € 7,50 foor begûnstigers.


Bildtse kursus in ‘Gehoord & Gezien’ in de Luwter krant

Plaatst: fr 18 augustus 2017

Fandaag ston d’r in de Luwter Krant in de rubryk ‘Gehoord & Gezien’ ’n klain stikky over Edubildts. Lees maar ‘s.

Nou’t wy ’t d’r dochs over hewwe: fan oktober ôf is ’t weer mooglik om de Bildtse kursus te folgen. D’r is een foor Bildtstaligen en een foor niet-Bildtstaligen. D’r binne nou al goents die’t hur opgeven hewwe. Dat is geweldig. Hest d’r wel nocht an om de Bildtse kursus te folgen, geeft dat dan deur an info@bildtsaigene.nl. Foor meer informasy kinst der ok te lânde. Wij hewwe dij d’r in elk gefal graag bij!


Edubildts foor kines en opgeve Bildtse kursus

Plaatst: sa 12 augustus 2017

Op www.edubildts.nl staat ok 'n lessy foor kines, maar die’t ok heel leuk foor folwassenen is. Kies foor: feerder gaan as gast en dan edubildts foor kines.

Feerder kinne je je alweer opgeve foor de Bildtse kursussen. Stuur 'n e-post na  info@bildtsaigene.nl of bel 0518-491318.

Hou feerder de Bildtse Post in 'e gaten!
http://edubildts.nl


Boek fan de maand augustus.

Plaatst: woe 9 augustus 2017

Het Bildt, Fytse deur de drooglaide Middelsee.

Op soek na de geskidenis in 't landskap.
Archeologische Roete's in Nederland 31 het Bildt Fryslând

In augustus is 't te krijen foor € 0,50 (in 't Bildts en in 't Nederlâns)


Oplossing fotopuzzel 28 july: van Harenstraat 22, St.-Anne.

Plaatst: su 6 augustus 2017

Saterdeg start de ferkoop fan Bildtse kaarten op de Rembrandtmarkt

Plaatst: do 3 augustus 2017
Loop ok even lâns Bildts Aigene foor kaarten, boekys ensf. Foor meer kaarten sien bij https://www.facebook.com/bildtsaigene.nl/?ref=bookmarks

Oplossing fotopuzzel 21 july: Swarte Haan

Plaatst: fr 28 july 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 28 july 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: fr 28 july 2017

512343 
Beschermd

Transformatorgebouw
Vrouwbuurtstermolen 18 9077 SW te Vrouwenparochie, Het Bildt (FR)

Monument in de gemeente Vrouwenparochie
Adres: Vrouwbuurtstermolen 18
Object: Transformatorgebouw in overgangsstijl
Postcode: 9077 SW
Plaats: Vrouwenparochie
Buurt: Verspreide huizen Vrouwenparochie
Wijk: ost
Gemeente: Gemeente het Bildt
Regio: Leeuwarden
Provincie: Friesland

Details
Categorie: Gebouwen, woonhuizen
Bouwjaar: 1916
Monumentnr: Rce:1005545
Functie: Nutsbedrijf
Architect: Tekenkamer Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
Wiki: Lijst van rijksmonumenten in Vrouwenparochie

Reden van het zijn van een rijksmonument
Inleiding

Het TRANSFORMATORGEBOUW (Lage Spanning Verdeel Installatie, LSVI) te Vrouwenparochie is gelegen ten noorden van de Middelweg en naar het zuiden georiënteerd. Het ligt op een smal perceel tussen de weg aan de zuidzijde, een houten poort van een ernaast gelegen bedrijf aan de oostzijde en weiland aan de noord- en westzijde. Het is gebouwd in 1916, in Overgangsstijl, in opdracht van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf in Friesland Het PEB is in 1916 opgericht als opvolger van de gemeentelijke elektriciteitscentrales. De eerste transformatorgebouwen dateren uit het laatste decennium van de vorige eeuw en werden in hoge plaatijzeren zuilen ondergebracht. Pas na 1910 werden veel van deze zuilen vervangen door de onderkomens van baksteen. Dit ontwerp komt waarschijnlijk uit de eigen tekenkamer van het PEB. Deze LSVI voorzag -en voorziet nog steeds- de omliggende agrarische bedrijven van elektriciteit. De machines zijn gemoderniseerd; deze vallen buiten bescherming van rijkswege vanwege de te geringe ouderdom.

Omschrijving

Het transformatorgebouw heeft een L-vormige plattegrond en is één bouwlaag hoog. Het is uit bakstenen opgetrokken, bepleisterd en in wit en grijs (de plint) overgeschilderd. Het wordt gedekt door een samengesteld dak (schilddak en tentdak) van rode Hollandse pannen, waarvan de dunne houten daklijst op smalle klosjes rust. Op het tentdak staat een grote vierkante houten bekroning met tentdak, waarin de ventilatiekoker uitmondt. Op de nok van het schilddak is een rode sierbol geplaatst. Het gebouw bestaat uit twee ruimtes die door een wand worden gescheiden: één voor de laagspanning (onder het schilddak) en één voor de hoogspanning (onder het tentdak). De stalen deuren met betonnen lateien bevinden zich in de zuidoosthoek, onder het schuin aflopende gedeelte van het tentdak dat aan een kant op een grote, driehoekige dunne console rust. De deuren zijn recent door nieuwe vervangen als gevolg van vernieuwde veiligheidsvoorschriften. In de voor-, achter- en westelijke zijgevels zijn respectieve-lijk drie, twee-maal-twee en drie verticale vensters geplaatst; alleen de vensters in de voorgevel hebben nog de originele glastegels. Aan de onderkant van iedere gevel zitten twee ventilatieroosters. De oostgevel en een deel van de noordgevel worden door het aangrenzende bedrijf aan het zicht onttrokken.

Waardering

Het transformatorgebouw te Vrouwenparochie is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling;
- vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, in vergelijking tot de overige ontwerpen van transformatorgebouwen, met name binnen de provinciale grenzen;
- vanwege de samenhang tussen exterieur- en (nieuwe) interieuronderdelen en de functie;
- vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek;
- vanwege de in grote mate aanwezig architectonische gaafheid van het exterieur;
- vanwege de functionele en typologische zeldzaamheid.

Transformatorgebouw in overgangsstijl in Vrouwenparochie


Intekene foor 't boek over Arjen Dijkstra

Plaatst: dî 25 july 2017

Op de Rembrandtmarkt kin jim al fast intekene op de bestellist foor 't boek, met gedichtebundel, over 't leven fan Arjen Dijkstra. 't Boek komt in 't najaar út. 'n Fantastys werk over 'n besondere dichter. De priis bij foorinskriving is € 20,- en ná de boekpresintasy € 25,-.
Kin jim niet op de Rembrandtmarkt komme dan kinne jim ok inskrive fia info@bildtsaigene.nl. Graag met naam en adres.

 
 
 

Bildts Aigene staat op de Rembrandtmarkt

Plaatst: su 23 july 2017
Bildts Aigene staat op de Rembrandtmarkt, der kin jim al fast intekene foor 't boek, met gedichtebundel, over 't leven fan Arjen Dijkstra. 't Boek komt in 't najaar út. 'n Fantastys werk over 'n besondere dichter. Dan start ok de ferkoop fan Bildtse kaarten foor alle gelegenheden. Hier is al fast 'n foorbeeld. Ontworpen deur Rennie Steensma en drukt deur Drukkerij Hoekstra. Foor meer foorbeelden sien op ôns Facebookpagina: https://www.facebook.com/bildtsaigene.nl/

Oplossing fotopuzzel 30 juni: MFA Minnertska

Plaatst: fr 21 july 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 21 july 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat over feertyn dagen op deuze sait, een week later i.f.m. de fekânsys.

Gedicht fan Arjen Dijkstra, 'n foorproefy út de bundel die't feerder op in 't jaar útbrocht wort. Hou 't in 'e gaten!

Plaatst: woe 19 july 2017

Lust

Lust
laat
last
liefst
links

 


Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 19 july 2017
512339 - Strandhuis De Bildtpollen
Beschermd
512337 - Strandhuis De Bildtpollen
Opslaggebouw
Bij Schuringaweg 63 9076 GS te St.-Annaparochie, Het Bildt (FR)
Strandhuis "Den Bildtpollen", schuur in St. Annaparochie
 
Gebouw
Schuringaweg 63
9076GS St. Annaparochie (gemeente Het Bildt)
Friesland
 
Bouwjaar: 1899
 
Beschrijving van Strandhuis "Den Bildtpollen", schuur
 
Inleiding De blokvormige SCHUUR uit 1899 die bij het complex van het "Strandhuis De Bildtpollen" hoort, bevindt zich aan de zuidwestzijde van het strandhuis en is naar het noorden georinteerd. Omschrijving De schuur op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruine baksteen en wordt door een schilddak met wolfeinden gedekt, hetgeen de schuur een boerderij-achtig aanzien geeft. De constructie van het dekbalkgebint en de sporenkap zijn origineel. Onder het golfplaten dak ligt de rieten dakbedekking. Zowel aan de voor- als achterzijde is een uilebord met eenvoudige makelaar geplaatst, het achterste met een ijzeren lansvormige windwijzer. Recentelijk is de voorgevel tot ca. 1½ m. hoogte met rechtopstaand metselwerk bekleed. De originele brede deur is inmiddels vervangen door een garagedeur.
 
Waardering: De schuur, horend bij het complex van het "Strandhuis De Bildtpollen", is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, typologisch en qua functionele zeldzaamheid van nationaal belang is; - vanwege de situering, verbonden met de functie van het complex; - vanwege de -in redelijke mate aanwezige- architectonische gaafheid van exterieur en interieur; - in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de landschappelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 
Tag(s): Gebouwen Woonhuizen Opslaggebouw
Rijksmonument nummer: 512339 Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0
 
 

Oplossing fotopuzzel 23 juny: Herinneringsbank an Anita Andriesen op Swarte Haan

Plaatst: fr 30 juny 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 30 juny 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat over feertyn dagen op deuze sait, een week later i.f.m. de fekânsys.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 28 juny 2017

Ryksmonuminten op 't Bildt.
Monument in de gemeente Sint Annaparochie
Adres: Schuringaweg 63
Object: Strandhuis "Den Bildtpollen"
Postcode: 9076 GS
Plaats: Sint Annaparochie
Buurt: Verspreide huizen Sint Annaparochie
Wijk: West
Gemeente: Gemeente het Bildt
Regio: Leeuwarden
Provincie: Friesland

Details
Categorie: Gebouwen, woonhuizen
Bouwjaar: 1899
Monumentnr: Rce:1005541
Functie: Dienstwoning
Architect: H. Buwalda
Rijksnr.: 512337
Wiki: Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie

Reden van het zijn van een rijksmonument
Het naar het noorden georiënteerde blokvormige STRANDHUIS "De Bildtpollen" ligt aan de zuidzijde van de Nieuwe Bildtdijk en de daaraan parallel stromende Nieuwe Bildtdijkstervaart. Het Strandhuis is in 1899 gebouwd in Overgangsstijl, in opdracht van het Waterschap "De Bildtpollen". Het strandhuis kwam ter vervanging van het oude "Dijks- of Contributiehuis van de Pollen". Aannemer was Hotze Buwalda, timmerman te St. Jacobiparochie. Het strandhuis werd bewoond door de strandmeester en zijn gezin; op de zolderverdieping, onder de grote dakkapel, was de vergaderruimte ondergebracht waar het Dijkbestuur van het Waterschap de Bildtpollen vergaderde. In 1927 is, tegen de westgevel, een gemetselde aanbouw onder zadeldak geplaatst. Het strandhuis, nu woonhuis, bevindt zich op een rechthoekig erf van redelijke afmetingen met twee tuintjes aan zuid- en westzijde.
Omschrijving
Het strandhuis heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag hoog. Het wordt gedekt door een zadeldak met zwart geglazuurde gegolfde Friese pannen en twee schoorstenen. Aan de noordzijde is een grote, rechthoekige dakkapel met gebroken schilddak geplaatst. Onder de kroonlijst op klosjes is een hoog fries met gemetseld kraalmotief aangebracht. Volgens het bestek zijn voor de bouw van het strandhuis stenen en pannen gebruikt uit het afbraakmateriaal van het oude contributiehuis; voor de rollagen en de boogvullingen zijn machinale stenen gebruikt en voor de doorlopende gevelbanden IJmuider portlandsteen. Het metselwerk is in kruisverband opgetrokken. De voorgevel, aan de noordzijde, is symmetrisch opgebouwd en bestaat uit een licht naar voren stekend middenrisaliet, dat in de grote dakkapel doorloopt. De stoep van waalklinkers in portland-specie staat vóór een brede, houten, dubbele deur met panelen. In het midden van het halfronde, vierruits-bovenlicht is een kopie geplaatst van het wapen van het Bildt (het origineel hangt in de hal van het strandhuis). In het fries hierboven is in grote letters de naam van het bouwwerk aangebracht: "STRANDHUIS DER BILDTPOLLEN". In de dakkapel zijn twee vensters met segmentbogen en tweeruits-bovenlichten geplaatst. Aan weerszijden van de voordeur zitten twee enkelruits-vensters. Boven de vensters, op de hoogte van de hoogste gevelband zijn in twee cartouches, respectievelijk aan de linker en aan de rechter zijde, de inscripties "ANNO" en "1899" te lezen. In de oostelijke zijgevel zitten twee T-vensters met segmentboog en in de top twee smalle vensters met halfrond boog. Tegen de westelijke zijgevel is de aanbouw uit 1927 geplaatst. In de achtergevel zitten drie T-vensters met segmentbogen. Alle segmentbogen zijn van sluitstenen voorzien. Het INTERIEUR is niet meer oorspronkelijk. Alleen in de hal zijn nog twee deuren; de houten trapleuning in Overgangsstijl en het bovenvermelde gemeentewapen zijn origineel. 
Waardering
Het strandhuis is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:
- als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke ontwikkeling binnen de geschiedenis van de waterbeheersing;
- vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid;
- vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp in vergelijking tot andere bouwwerken van dit type;
- vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek;
- vanwege de situering, verbonden met de functie van het bouwwerk;
- vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met het water;
- vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid van het exterieur;
- in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de landschappelijke omgeving.
Tag(s): Gebouwen Woonhuizen Dienstwoning
Rijksmonument nummer: 512338 Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0
www.uytland.nl/page/199/strandhuis-den-bildtpollen.html :
Verrassend en een tikje frappant. Het huis aan de Schuringaweg 63 boven Sint Annaparochie ademt grandeur uit, tegen een omgeving van akker en zeedijk. Op de gevel staat: 'Strandhuis den Bildtpollen'. Een villa op het Bildt. Verwacht geen ijsjes of strandballen: de geschiedenis van het huis is anders dan je misschien dacht...
Strandmeester
Het Strandhuis is in 1899 gebouwd in Overgangsstijl, in opdracht van het Waterschap "De Bildtpollen". Het Waterschap stond garant voor de waterveiligheid van het gebied, waaronder de dijkbewaking. De baas van het Waterschap noemde men hier 'Strandmeester."
Waterschap
Het Strandhuis is gebouwd door aannemer Hotze Buwalda, die timmerman was in Sint Jacobiparochie. Het Strandhuis werd bewoond door de strandmeester en zijn gezin; op de zolderverdieping, onder de grote dakkapel, was de vergaderruimte ondergebracht waar het Dijkbestuur van het Waterschap de Bildtpollen vergaderde.
www.dankert.nl:
Boeken, wind en verder niks
De LC-caravan in de leegte bij de dijk. foto: LC (gescand)
Ze spreken in windrichtingen, aan de dijk bij Nieuwebildtzijl. De praat gaat over wind. Over het weer. Over dat er niks gebeurt. En dat is ook zo, op een zomerse zondagmiddag aan de Nieuwebildtdijk. Er komen welgeteld zeven fielsers en tien auto's voorbij. De autochtonen steken de hand op en zeggen 'hoi'. De allochtonen schallen een zangerig 'halloo-ho' in de wind.
Ze vormen het enige vermaak, die fietsers van verre. Alie van der Meulen van het Strandhuis op het hoekje met de Schuringaweg hoort ze vrolijk voorbij peddelen, terwijl ze een dik boek leest aan de rand van de sloot. "Je hoort hier alles", zegt ze. "Het water voert ver. Dat hebben de fietsers niet door. Dan hoor je ze weer commentaar geven. Zo van: 'Wat een leuk optrekje!"
Nou hééft Alie van der Meulen ook een leuk optrekje. Sinds 1981 woont ze met levensgezel Jaques Schouten - al 36 jaar bij elkaar - in het oude water-schapshuis aan de Nieuwebildtdijk. Het 'Strandhuis der Bildt-pollen' staat levensgroot op de gevel. En het wapen erbij van de Bildtpollen. Eentje met een schelp. Strandhuis? En waar is het strand dan? Kijk. Dat zijn van die typische toeristenvragen, weet Alie. "Dan zeggen ze: was hier vroeger strand dan? Ze weten niet dat strand alleen de overgang betekent tussen land en water."
Het Strandhuis was vroeger het waterschapshuis. In de Hoge Kamer op de eerste verdieping werd er vergaderd en hadden de volmachten overzicht over dijken en zee. Alie en Frans hebben er hun slaapkamer van gemaakt.
Nee, ze wil voor geen goud poseren voor haar mooie huis. Ze loopt, fluistert ze over het hek - stemmen dragen hier ver, niet waar - nog in haar pyjama-shirt. Omdat de dag zo fijn en loom begon. Met wolken en wind. Alie zit met haar dikke boek aan de noordkant van het huis.
"We spreken hier in windrichtingen. Ik zit bij de westdeur, of in de zuidelijke tuin. Al naar gelang de wind staat." Nooit gaat ze hier weg. Als het moet verhuist de slaapkamer ooit naar beneden. "En dan vinden we vast wel iemand die de tuin wil doen."
Nu snel verder in haar dikke boek. Een detective van Stieg Larsson


Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: sa 24 juny 2017
Monument in Oudebildtzijl
Adres: Ds. Schuilingstraat 6
Object: Doopsgezinde kerk
Postcode: 9078 WD
Plaats: Oudebildtzijl
Buurt: Verspreide huizen Oude Bildtzijl
Wijk: Oost
Gemeente: Gemeente het Bildt
Regio: Leeuwarden
Provincie: Friesland

Details
Categorie: Kerkelijke gebouwen
Monumentnr: Rce:46547
Functie: Kerk en kerkonderdeel
Wiki: Lijst van rijksmonumenten in het Bildt

Reden van het zijn van een rijksmonument
Doopsgezinde Vermaning. Blijkens stichtingssteen in de gang opgetrokken in 1806; in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie en de aardig gedetailleerde houten Julianatoren, bekroond door ingesnoerde naaldspits. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1909, later voorzien van elektrische opwinding. De Vermaning is opgetrokken uit baksteen en wordt gedekt door een met pannen belegd driezijdig schilddak; zij is uitgerust met rondboogvensters met houten tracering en een venster met snijwerk in empire-vormen.
In het door een loshangend houten tongewelfje overdekte interieur een aantal aardige onderdelen, waaronder: een gepaneelde houten scheidingswand met gecanneleerde pilasters met Ionische kapiteel en een (niet geheel oorspronkelijke) preekstoel met rug- en klankbord; beide objecten met empire-details; voorts een eenvoudig orgel uit 1896 op galerij, twee koperen kroonluchters en enige sobere kerkbanken, waarvan twee overhuifd en eveneens met empire-detaillering.
Doopsgezinde Vermaning en Julianatoren van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Algemene gegevens
Genootschap : Doopsgezinden
Gemeente : Het Bildt
Plaats : Oudebildtzijl
Adres : Dominee Schuilingstraat 6
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname 1806
Huidige bestemming : bezoekerscentrum
Naam kerk : Julianakerk
Architect : 
Monument-status : Rijksmonument 46547 
Inventarisnummer : 9457

Geschiedenis
1906 houten toren en pastorie. Buiten gebruik 1997. Er is nu een bezoekerscentrum voor cultuur- en natuurhistorie van Het Bildt in gevestigd.

Het orgel
Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1896
De Vermaning
De Vermaning in Oude Bildtzijl is gebouwd in 1806 en in 1860 vergroot. In 1906 komt er een houten toren bovenop de pastorie. Zowel binnen- als buitenkant van kerk en pastorie staan op de monumentenlijst. 
Julianaklok
Wanneer op 30 april 1909 prinses Juliana wordt geboren, luidden de bewoners van Oude Bildtzijl de dorpsklok op de school stuk. De nieuwe dorpsklok wordt dat jaar, mede dankzij een gift van het koningshuis, in de toren van de Vermaning gehangen. De klok wordt Julianaklok genoemd en al gauw krijgt het kerkje de naam Julianakerk.
Orgel
In 1896 verhuist het doopsgezinde orgel naar de gereformeerde kerk te Sint Jacobiparochie. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden bouwen dat jaar het huidige orgel in de doopsgezinde kerk. Dit is het enige orgel op het Bildt waarbij nog handmatig moet worden gepompt om het van lucht te voorzien. Het orgel bezit een prachtige klank maar het kan beter. In 2013 is een Orgelfonds in het leven geroepen om te sparen voor een grote restauratie van dit unieke instrument. 
Bron: Stichting DBF
De kerk is in 1997 aangekocht door de gemeente. In 2009 is de kerk verkocht aan Stichting DBF. Deze stichting draagt zorg voor het onderhoud van dit bijzondere rijksmonument. In 2010 is de buitenkant van de kerk en de toren grondig gerestaureerd. In 2012 is de binnenkant van de kerk onder handen genomen en alles ziet er nu weer piekfijn uit. lees meer over stichting DBF >>
Bron: Friesch Dagblad
Aerden Plaats
De Julianakerk is onderdeel van bezoekerscentrum de Aerden Plaats. Er worden ondermeer exposities en concerten georganiseerd en er wordt meegedaan met de Bildtse Kerkenroute en Friese Tsjerkepaad. Tevens is de kerk één van de officiele trouwlocaties van het Bildt. 
GELOOF & KERK vrijdag, 23 juli 2010 
Julianakerk van Oude Bildtzijl
Kerk dankt naam aan enthousiaste klokkenluidster
Oude Bildtzijl - Ruim 260 kerken doen deze zomer mee aan het openkerkenproject Tsjerkepaad. In het Friesch Dagblad wekelijks een portret van een van de kerken die meedoen. Vandaag: de doopsgezinde Julianakerk in Oude Bildtzijl, onderdeel van bezoekerscentrum Aerden Plaats.
Door Lodewijk Born:
Aan het woord is Kirsten Zwijnenburg (41), coördinator van stichting Aerden Plaats.
Hoe lang doet de Julianakerk al mee aan Tsjerkepaad?
,,Sinds 2001 doet de Julianakerk mee met de Bildtse Kerkenroute langs vijf monumentale kerken op het Bildt. Deze kerkenroute heeft zich in 2007 aangesloten bij het initiatief Tsjerkepaad. Voor de openstelling van de kerk is altijd al belangstelling geweest, zo merken we aan de toeloop. Andere kerken die te bezoeken zijn in de zomermaanden, zijn de Meinardskerk in Minnertsga, de Van Harenskerk in St. Annaparochie en de kerk van Vrouwenparochie. De Groate Kerk van St. Jacob is wegens een restauratie dicht voor het publiek.”
Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij Tsjerkepaad?
,,Het culturele bezoekerscentrum Aerden Plaats draait met een tiental vaste vrijwilligers en een vijftal actieve bestuursleden. Daarnaast zijn er nog meer mensen die zich inzetten voor bepaalde taken en hand- en spandiensten. Zo is Jan van der Woude van het Leeuwarder antiquariaat De Brandaan zich aan het verdiepen in de geschiedenis van de Julianakerk. Onlangs, tijdens de officiële opening van de vernieuwde Aerden Plaats, heeft Freark Smink in de Julianakerk een bewogen eenakter gespeeld waarin de historie van de doopsgezinden uit de doeken gedaan werd. Met name over ds. Roelof Schuiling (1783-1871) - die hier predikant is geweest - zijn smeuïge verhalen te vertellen. Zo was hij getrouwd met de dochter van een rijke herenboer uit het dorp. Zij was flink wat jonger dan hij. Samen kregen ze negen kinderen en de hele familie woonde in de kleine pastoriewoning voor de kerk. In latere exposities en misschien zelfs publicaties, zal meer over het leven van Schuiling aan bod komen.”
Waarom moeten mensen echt eens naar de Julianakerk?
,,Het dorp Oude Bildtzijl is op zichzelf al een bezoek waard. De kern is beschermd dorpsgezicht en heeft een aangenaam ouderwetse sfeer. Je waant je even terug in de tijd. De Julianakerk ligt in het centrum van het dorp, vlakbij de authentiek gerestaureerde sluis. Oude Bildtzijl is zich momenteel aan het ontwikkelen tot TOP-locatie (Toeristisch Overstap Punt). Het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is daarbij heel belangrijk. Het kleine dorpje heeft veel te bieden en een open kerk doet het voor toeristen en dagjesmensen altijd goed.”
Wat is er mooi aan de kerk?
,,De eigenlijke kerk, die gebouwd is in 1830, ligt verscholen achter de dijkhuizen. Het is een schuilkerkje omdat doopsgezinden hun geloof lange tijd niet openlijk mochten belijden. In 1909 is er boven op de bijbehorende kosterswoning een torentje gebouwd. Een doopsgezinde kerk met torentje zie je niet zo vaak. Ook mooi is het verhaal achter de naam Julianakerk. Omdat de luidklok die op de school was aangebracht door de klokkenluidster van Oude Bildtzijl in 1909 kapot was geluid om haar blijdschap over de geboorte van prinses Juliana te uiten is toen mét steun van koningin Wilhelmina een luidklok in de nieuwe toren geplaatst.
Verder is het interieur erg fraai; voor doopsgezinde begrippen zijn kleur en decoratie heel frivool. Ook het orgel is een pronkje, als een van de weinige in Fryslân wordt het orgel nog met de hand van lucht voorzien. Het orgel wordt ook nog bespeeld, onder meer op de orgeldag van 11 september. Bezoekers die willen, kunnen tijdens Tsjerkepaad er óók op spelen, maar ze moeten dan wel een eigen pûstetraper meenemen.”
Hebben jullie nog wat bijzonders in de kerk tijdens Tsjerkepaad?
,,In de kerk is een kleine expositie met uitleg over de historie van de doopsgezinden en de Julianakerk. Op de toegangsdeuren wordt verteld over het ontstaan van de naam Julianakerk.
Tevens is er een kleine collectie koninklijk geboortekeramiek tentoongesteld. Dit jaar is voor het eerst de kraak van de kerk opengesteld. Van bovenaf kun je het interieur heel mooi overzien. Ook kan men het uurwerk van de Julianaklok bekijken.”
Wordt er nog gekerkt in de Julianakerk?
,,De laatste doopsgezinde dienst was in 1996. Daarna is de kerk overgedragen aan een culturele stichting. Vorig jaar is de kerk verkocht aan stichting DBF (Dorp en Bedriuw). Hierdoor is de instandhouding van het monumentale pand gewaarborgd. De kerk wordt nu gehuurd en gebruikt door stichting Aerden Plaats. De Julianakerk is een officiële trouwlocatie van gemeente het Bildt. Verder worden er diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld exposities, lezingen en concerten.”
Is het druk tijdens Tsjerkepaad?
,,De Julianakerk maakt deel uit van het cultureel bezoekerscentrum waar nog veel meer te zien is. Bijvoorbeeld het Archeologisch Steunpunt met informatie over het ontstaan van het Bildt en groepsexposities van Kunstkring Uytland. Ook bieden we informatie voor toeristen en er is een gezellige theeschenkerij. Hierdoor hebben we heel divers bezoek. Opvallend tijdens de zomermaanden zijn de bezoekers die met een boekje in de hand linea recta naar de kerk lopen. Dan weten we meteen dat het vrijwel zeker om Tsjerkepaadgangers gaat. Ja, het levert inderdaad extra bezoekers voor ons op.”
Wat zijn de openingstijden voor Tsjerkepaad?
,,Bezoekerscentrum Aerden Plaats, inclusief de Julianakerk, is tijdens Tsjerkepaad geopend van 10.30 tot 16.30 uur op alle dagen behalve dinsdag. We zitten aan de ds. Schuilingstraat 4-6. Meer informatie is te vinden op onze websitewww.aerdenplaats.nl.
 
 

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: sa 24 juny 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Oplossing fotopuzzel 16 juny: Brûg bij Froubuurstermolen.

Plaatst: sa 24 juny 2017

Gedicht út AIGENARIGHEDEN fan Rennie Steensma.

Plaatst: sa 24 juny 2017
 Koffydik kikerij
 
Soa nou en dan at ik allenig bin
pak ik myn gehaime doasy
der sitt’ al myn juwelen in
al is ‘t ’n sinterse negoasy
 
Dingen kregen fan ôns pake en bep
die heww’ ’t sulvermerk
goud komt fan ôns hait en mim
selsmaakt maar ok ander werk
 
Diamanten kreeg ik fan ôns kines
hur skatten sitte d’r ok bij in
en ’n hândfol parels fan myn man
sien toch ‘s hoe ryk a’k bin
 
’n Foto, ’n rinchy, ’n Sundreklaasgedicht
dingen fan pepier of hússyrol
’t sait ’n ânder dink ik niks
maar mij skiete de ogen fol
 
Want elk dînchy goed bewaard
het syn aigen ferhaal
der kin je gyn sinten an fasthange
maar ‘t is foor mij ‘n kapitaal
 
Meskien komt d‘r in ‘e toekomst
ok nag wel wat platina bij
dat binn’ dan kedootsys fan myn bepsêgers
maar dat is nou nag koffydik kikerij
 
 
 

Stichting Bildts Aigene staat 19 juny op 'e Dissys fan 'e Sint Jaasmet.

Plaatst: sa 17 juny 2017
Wij staan dut jaar niet alleen op de Lammetsymet maar ok op de Dissys in St.-Jabik. Maandeg 19 juny fan 10.00 ant 14.00 uur. Ok hier hè wy weer leuke anbiedings fan Bildtse boeken en ok de nijste Bildtse boeken binne d'r!  Dernaast late wy weer prachtige ouwe foto's sien fan St.-Jabik e.o....Kom even gesellig lâns. Foor kines hè wy Tomke en 'n leuke kleurplaat...fergeefs fansels!

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 16 juny 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Oplossing fotopuzzel 9 juny: W. Dijkstrastraat 105 in Froubuurt

Plaatst: fr 16 juny 2017

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 14 juny 2017
9533 Beschermd

Leysterstreek 1 9078 WB te Oudebildtzijl, Het Bildt (FR)

Type monumentRijksmonument

Categorie Gebouwen, woonhuizen

Functie Woonhuis

Omschrijving: Onderkelderde woning, onder schilddak met hoekschoorstenen. Ingang in het midden langs stoep bereikbaar. Naast de stoep hek met vier hardstenen hekpalen. Voor het huis vier geschoren lindebomen.

'n Prachtig gedicht fan Arjen Dijkstra, út de bundel die't later dut jaar útkomt. Hou 't in 'e gaten!

Plaatst: dî 13 juny 2017
Maaikmoi
 
Daags kreeg s’ op ’t
boenhout hur
boenifikasy;
laai later
skytskoan skrôbd
op ’n rak fan latten
 
Bij nacht ston
s’ over ’t huus
of op ’t bedsbordsy;
soa in ’t sicht
of achter
besteedrebatten
 
Meest liep se ’n
maal op soms
maar ’n sútrig snietsy;
elk float bloat
op hur skoat
‘n fast levenslietsy
 
Potdicht placht
se deun bij ’t
bedgehaim te staan;
brocht ’t spul nooit
na bútten
sou selden deurslaan
 
Se het wel ’s
over hur
hyn lope laten;
dan waar’n de
baren meer
mâns as hur maten
 
Maar al is
s’ altyd in-
en-in nathals weest
se had goed ’n
grîns foor d’ in ’t
sout bebeten geest
 
Later op
leeftyd liet
sij de boel ’n keer gaan;
ston doe stank
foor dank drekt
sonder baan – had daan…                                                                

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: fr 9 juny 2017
Ryksmonuminten op 't Bildt
9529 Beschermd
Waling Dykstrastraat 9 9077 SN te Vrouwenparochie, Het Bildt (FR)
Pand met omlijste ingang onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetstukken en gebeeldhouwde bekroning

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 9 juny 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Oplossing fotopuzzel 2 juni: 't Strandhuus in 'e Westhoek

Plaatst: fr 9 juny 2017

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: fr 9 juny 2017
9530 Beschermd
Waling Dykstrastraat 21 9077 SP te Vrouwenparochie, het Bildt (FR)
Aan de Middelweg, die in het centrum J.P. van der Bildtstraat heet en oostelijker Waling Dijkstrastraat, staan verschillende panden met 18de-eeuwse halsgevels met schouder- en kuifstukken. Aan het oosteinde staat een opvallende uit 1903 daterende boerderij met blokvormig voorhuis dat royaal is versierd met sierpleisterwerk in neorenaissance vormen. Op nummer 21 staat een pand met een lijstgevel en een pilasteromlijsting om de ingang. In de zijgevel zit een gedenksteen voor de Friese volksschrijver Waling Dijkstra die hier een bakkerij heeft gehad.

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: su 4 juny 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Oplossing fotopuzzel 26 maai: Dokterspraktyk fan Klatter in St.-Jabik.

Plaatst: su 4 juny 2017

Oplossing fotopuzzel 19 maai: van Harenstraat 124 St.-Anne

Plaatst: sa 27 maai 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: sa 27 maai 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 24 maai 2017

9528 Beschermd
Oudebildtdijk 93 9078 WK te Oudebildtzijl, Het Bildt (FR)

Monument in de gemeente het Bildt
Adres: Oudebildtdijk 93
Object: Kop-hals-romptype met lang voorhuis met vensters met roedenverdeling...
Postcode: 9078 WK
Plaats: Oudebildtzijl
Buurt: Verspreide huizen Oude Bildtzijl
Wijk: Oost
Gemeente: Gemeente het Bildt
Regio: Leeuwarden
Provincie: Friesland

Details
Categorie: Agrarische gebouwen
Monumentnr: Rce:9528
Functie: Boerderij
Wiki: Lijst van rijksmonumenten in het Bildt

Reden van het zijn van een rijksmonument
Boerderij van het kop-hals-romptype. Lang voorhuis met omlijste ingang in het midden; vensters met roedenverdeling.

 

Oplossing fotopuzzel 12 maai: De sauna in Froubuurt

Plaatst: fr 19 maai 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 19 maai 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 17 maai 2017
9527 Beschermd
Middelweg-Oost 35 9077 SB te Vrouwenparochie, Het Bildt (FR)
Kop-hals-rompboerderij met lang en in het midden onderkelderd voorhuis met vensters met roedenindeling in voorgevel
19e eeuw

De onderneming P.R. Meijer is gevestigd op Middelweg-Oost 35 te Vrouwenparochie en is actief in de branche Fokken en houden van melkvee. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 01146225 en is gelegen in Verspreide huizen Vrouwenparochie in de gemeente het Bildt. Bij P.R. Meijer is 1 persoon werkzaam.
Bron: http://www.oozo.nl
 
 

Lammetsymet

Plaatst: woe 17 maai 2017

Wij ferkope ok boeken fanút ôns kantoor in de bibletheek. Op 'e foto's kin jim sien welke dut soa al binne. D'r binne fansels meer..... Wij staan ok met de boeken op de Lammetsymet. Dan hè wy ok leuke anbiedings fan boeken die't al wat ouwer binne. 
't Bildts Dokumintasysintrum laat weer mooie plaatsys fan froeger sien.

 

Oplossing fotopuzzel 5 maai: 'n Restant fan de 'rolling' foor 't plak wer't froeger 't rijtsy húzzen met de naam 'de Spitsroeden' ston. Bij Ouwe-Dyk

Plaatst: fr 12 maai 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 12 maai 2017
Wat is dut en wêr is dut? De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 10 maai 2017
9526 Beschermd Molen
Vrouwbuurtstermolen 2 9077 SW te Vrouwenparochie, Het Bildt (FR)
9077SW Vrouwenparochie (gemeente Het Bildt)
Friesland
Bouwjaar: waarsch. 1862 1962-'67 (rest.) 1995 (rest.) 2007 (rest.) 1862 waarsch. 1862 1962-'67 (rest.) 1995 (rest.) 2007 (rest.)
Beschrijving van Vrouwbuurstermolen
Korenmolen z.g. Vrouwbuurstermolen. Bovenkruier met stelling ter plaatse van de oudste molen te Vrouwenparochie uit 1566. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Tag(s): Molens Molen Industrie- En Poldermolen
Rijksmonument nummer: 9526 Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0
De Vrouwbuurstermolen (Fries: Buerstermûne) is een korenmolen, dat tot de Friese buurtschap Vrouwbuurtstermolen behoort en staat ten oosten van het dorp Vrouwenparochie en ten zuiden van Oude Leije in de Nederlandse gemeente Leeuwarderadeel.
Geschiedenis[bewerken]
De Vrouwbuurstermolen werd in de loop van de negentiende eeuw gebouwd, vermoedelijk uit onderdelen van een elders gesloopte molen, op een locatie waar in 1566 al een standerdmolen was geplaatst. Over het exacte jaar waarin de Vrouwbuurstermolen werd gebouwd bestaat onduidelijkheid. Volgens de Molendatabase gebeurde dit rond 1850, maar De Hollandsche Molen is stelliger en spreekt van 1862.
De molen was in bedrijf tot 1954. Acht jaar later werd de Stichting Vrouwbuurstermolen opgericht, die restauratie van de molen tot doel had. In 1966 werd de kap van de Vrouwbuurstermolen vervangen. Ook in 1995 en 2007 werd de molen gerestaureerd. Hij wordt gebruikt als lesmolen voor vrijwillige molenaars.
De molen speelde een rol in de Elfde Elfstedentocht op 14 februari 1956, toen de vijf koplopers in deze schaatswedstrijd nabij de molen de afspraak maakten om in Leeuwarden gelijktijdig over de eindstreep te zullen gaan. Dit werd bekend als het Pact van Vrouwbuurstermolen. De vijf hielden woord, waarop het bestuur van de Vereniging De Friesche Elf Steden besloot dat jaar geen prijzen toe te kennen.
Beschrijving[bewerken]
De molen bestaat uit een houten achtkant op een vierkante onderbouw.
De molen heeft een oudhollands gevlucht. De gelaste roeden zijn 20,60 m lang. De buitenroede is in 1992 gemaakt door Derckx en heeft het nummer 723. De binnenroede is in 1995 gemaakt door Molema en heeft nummer 5.
De molen wordt gevangen (geremd) met een Vlaamse vang, die wordt bediend met een wipstok. De vangbalk rust bij een draaiende molen op een duim.
De kap draait op een neutenkruiwerk met 16 neuten. De kap wordt gekruid met een kruiwiel.
Het graan wordt geluid (opgehesen) met behulp van een kammenluiwerk.
Er zijn twee maalkoppels aanwezig met 16der (140 cm doorsnede) kunststenen. Verder zijn er een graanpletter en een builaanwezig.
Overbrengingen[bewerken]
•             De overbrengingsverhouding is 1 : 6,8.
•             Het bovenwiel heeft 56 kammen en de bonkelaar heeft 29 kammen. De koningsspil draait hierdoor 1,93 keer sneller dan de bovenas. De steek, de afstand tussen de staven, is 9,25 cm.
•             Het spoorwiel heeft 88 kammen en de steenrondsels 25 staven. De steenrondsels draaien hierdoor 3,52 keer sneller dan de koningsspil en 6,8 keer sneller dan de bovenas. De steek is 11 cm.
Foor meer informasy sien ok bij:
http://www.devrouwbuurtstermolen.nl/
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=143
 
 

Nijs fan Gerard de Jong

Plaatst: woe 10 maai 2017
Guster hew ik de eer en 't privileezje had om Martxelo Otamendi te ontmoeten, hoofdredakteur fan de enige kompleet in ’t Baskys skreven krant, Berria. Martxelo nam alle tiid en meer foor ôns, om te praten met mij, Idoia Noble en Imanol Galdos Irazabal, over syn krant. Bijna fier uur lang waar hij ôns gastheer, praatte hij met ôns in syn kantoor en liet hij ôns syn redaksy sien. Martxelo waar oprecht intresseerd in myn krant, @bildtsepost, en ôns taal. Wy hewwe over alle aspekten praten fan sjoernalistyk, minderhydstalen, en ’t leven, Bildts en Baskys, en hij het my waardefolle adfizen geven.

Martxelo (https://translate.google.com/translate?sl=es&tl=en&js=y&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMartxelo_Otamendi&edit-text) worde arresteerd en marteld deur de Spaanse overhyd, inkeld en alleen omdat hij sjoernalist waar, in 2003 (ja, soa resint…). De krant der’t hij ’t hoofd fan waar, Euskaldunon Egunkaria, worde sloaten deur de Spaanse overhyd, die’t Otamendi beskuldigde fan bânden met de ETA. Deuze beskuldigings waren nergens op baseerd, soa’t ’t Europees Hof voor de Rechten van de Mens ok bepaalde in 2012; Otamendi’s arrestasy, marteling en intimidasy waren kompleet ongrôndwetlik.

Martxelo brak niet deur deuze episode in syn leven, al trok ‘t ’n sware wissel. Hij focht deur, en geloofde in de basisprinsipes fan de sjoernalistyk. Hij is nou de hoofdredakteur fan ’n unike krant in de wereld: ’n krant kompleet skreven in ’t Baskys. ’n Krant ok, die’t 60 sjoernalisten op de redaksy te werken het. ’n Ongelooflik aantal, foor soa’n relatyf klaine krant. 
Ik sou deur en deur gaan kine, maar ik wil hiermet aindige: at d’r ooit één sjoernalist weest het die’t mij soa inspireerd het, die’t soafeul te ferwerken had het maar nou opnij ’n groate krant laidt, ’n unike krant, dan is ’t Martxelo. Och soa bedankt.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 3 maai 2017

9525 Beschermd
Hervormde kerk (Vrouwenparochie)
Kerkplein 2
Plaats Vrouwenparochie
Gebouwd in 1670
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer 9525

Interieur
Orgel L. van Dam & Zn.

Oostgevel
Portaal Portaalicoon Christendom

De Hervormde kerk van Vrouwenparochie is een kerkgebouw in Vrouwenparochie in de Nederlandse provincie Friesland.
Beschrijving
Het kerkgebouw is een vijfzijdig gesloten zaalkerk ter vervanging van een kerk uit de 16e eeuw. In het fronton van de classicistische ingangsomlijsting aan de westzijde van de kerk staat dat de eerste steen is gelegd op 19 april 1670 uit naam van grietman Willem van Haren. In de gevelsteen aan de zuidzijde staat dat de eerste steen is gelegd door Nicolaus Johannes Walewyck van der Mey, zoon van de predikant. In de geveltoren hangt een klok (1602) van klokkengieter Gregorius van Hall. De zuidgevel heeft spitsboogvensters en de noordgevel een rondboogvenster. Boven de deur in het koor aan de oostzijde staat het opschrift:" Hier straft en zegent men: Hier wordt elk ziel genood, In deeze vierschaar moet all vrolyk zijn of beven, Hier is het Huys, waarin Wij leeren van de Dood, Als een herboren zaad, te treeden tot het Leeven."
Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. Er is een overhuifde herenbank van de familie Van Haren en een rouwbord (1640), afkomstig uit de oude kerk, van grietman Boudwijn van Loo. Het orgel uit 1843 is gebouwd door L. van Dam & Zonen en in gebruik genomen op 31 januari 1844. Het kerkgebouw is een rijksmonument.
Beschrijving van Hervormde kerk op kerkhof
Herv.Kerk op door bomen omzoomd kerkhof. Eenvoudig eenbeukig gebouw met dakruiter boven de westgevel en spitsbogige vensters, gebouwd in 1670. Over het inwendige, in het midden verhoogd tongewelf. In de kerk 17e eeuwse preekstoel met achterschot, klankbord, doophek. Overhuifde bank voor de familie Van Haren. Lambrizering en eenvoudig bankenmeubilair. Twee koperen kronen. Rouwbord voor Boudewijn van Loo, 1640. In de kerk tweeentwintig en op het kerkhof acht zerken volgens opgave in Grafschriften tussen Flie en Lauwers II, 1952. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1844 gemaakt door L.van Dam en Zonen. Klokkestoel met klok van G. Gregori, 1602, diam. 125 cm. Mechanisch torenuurwerk van Deutgen geplaatst in 1862. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Tag(s): Kerkelijke Gebouwen Kerk en Kerkonderdeel
Rijksmonument nummer: 9525 Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Kerkelijke Geschiedenis: 
De tegenwoordige kerk van Vrouwenparochie is de oudste nog bestaande kerk van de burgerlijke gemeente het Bildt. De kerk werd gebouwd in 1670. Hij verving de kerk, die in de jaren 1526-1532 met financiële hulp van keizer Karel V was gebouwd, welke kerk op zijn beurt de schamele houten kerk van 1511 weer vervangen had, zodat de nieuwe kerk van 1670 het derde kerkgebouw van Vrouwenparochie werd.
Van de kerkelijke geschiedenis van het dorp Vrouwenparochie - bij welk dorp tot 1949 ook Oude Bildtzijl gerekend werd - is weinig bekend uit de tijd van voor de Reformatie. De kerk bezat net als die van St. Anna- en St. Jacobiparochie 1 morgen grond haar geschonken door de Hertogen van Saksen “ter eeren Godts almachtig”. Op dit stuk grond stond tevens het huis van de priester (de pastorie). In 1526 zijn de houten kerkjes waaronder die van Vrouwenparochie, zeer bouwvallig geworden. In verband daarmee richten de pachters, de kerkmeesters, de kerkvoogden en de volmachten van het Bildt een schrijven aan keizer Karel V, die inmiddels in het bezit van het Bildt gekomen was. In dit schrijven delen zij de keizer mee dat zij niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de in het Bildt werkende priesters te onderhouden. Uit zichzelf zijn zij dat al niet meer de oorlog van 1522 had hen bovendien nog eens verarmd. Zij zijn daarom bevreesd dat veel kinderen voortaan zullen sterven zonder dat ze gedoopt zijn. 
Bron en foor meer neskierige informasy over de Bordenakerk sien bij:www.bordenakerk.nl


Korte Kalinder

»   de hele Kalinder

fan sa 16 ant su 31 desimber 2017
Ouwesyl: Open deuren Julianakerk

sa 16 desimber 2017
St.-Anne: Kerstsamensang

sa 16 desimber 2017
Ouwesyl: Fergadering iisklup Ouwesyl

su 17 desimber 2017
St-Jacobiparochie: Kerstconcert, Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers en Fanfare Crescendo

su 17 desimber 2017
St.-Anne: Optreden Oldehovekapel

Field 'browser' doesn't have a default value